Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, dále jen „GDPR“ uděluji tímto společnosti AFFcentrum.cz, s.r.o. Bořivojova 35, 130 00 Praha 3, IČO: 28379349, DIČ: CZ28379349, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

Jaké údaje budou zpracovány

  • Jméno a příjmení, popř. obchodní firma
  • Bydliště (ulice, č. p./č. o., město, PSČ, stát) nebo sídlo
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje, kterými jsou jméno a příjmení popřípadě obchodní firma, bydliště nebo sídlo, emailová adresa, telefonní číslo bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

  • pro uzavření smlouvy
  • pro zasílání upozornění a oznámení týkajících se obchodního případu

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány

Osobní údaje budou zpracovány strojově, prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Subjekt poskytovaných údajů potvrzením v označeném poli prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

* Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, dále má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.